AMMON

AMMON
I.
AMMON
Aegyptius, monasticum vitae genus excoluit; et cum suorum impulsione uxorem duxisset, cum illa numquam rem habuit, sed perpetuam cum illa virginitatem servavit. Sozom. l. 1. c. 14.
II.
AMMON
Latin. populus eius, XVII. Iudaeorum Rex regnavit ann. 3. Item filius Lot, ex filia sua minore. Gen. c. 19. v. 35. a quo Ammonitae populi. Hesych. Α᾿μμὼν υἱσὶ, μεθ' ἡμῶν λαός. Ioseph. Iud. Ant.l. 1. c. 11. Torniel. A. C. 2138. n. 1.
III.
AMMON
aliis Hammon, Iuppiter sub specie arietis cultus in Libya; sic dictus, quod sitienti Libero patri in Arabiae desertis, Iovemque imploranti apparuerit in forma arietis, terramque concutiens pedibus fontem ostenderit. Quamobrem templum illic aedificavit, Iovique Ammoni, h. e. arenario consecravit. Graeci ἀμμὸν arenam vocant. Quod innuere Dionysium censet Eustathius, dum ait:
Καὶ τέμενος Λιβυκοῖο ςθεοῦ ψαμάθῳ ὑπὸ πολλῆ.
Sed cum vocabulum illud origine Graecum non sit, sed ἴδιον παπ῾ Αἰγυπτίοις ὄνομα τοῦ Διὸς, teste Plutarchô l. de iside et Osiride, probabilius est, quod statuit Nic. Fullerus l. 2. Solem. (quem eundem cum Iove fuisse probat Macrob. Saturn. l. 1. c. 17. 18.) hôc nomine cultum; Is vero Ebraeis Hammah dicitur a calere, unde corniger Ammon fingebatur ad radios designandos a sole emicantes, sicut eadem vox Hebraica et radios, et cornua significat. Unde ridicule apud Vulgatum Interpretem, ubi de vultu Mosis splendente agitur, Et facies eius erat cornuta. Atque hinc Mosi cornua pictores vulgo attribuunt. Macrobio haec vox signisicat Solem cadentem, Saturn. l. 1. c. 21. Alii vero Ham filium Noe, cuius posteri Libyae cultores, Hammonis seu Ammonis nomine pro Deo hîc cultum censent, quod Vossio placet l. 1. de Theol. Gentili, c. 32. nec Fullero displicet, cum ab hoc Ham vel Cham Aegyptus terra Cham dicatur, Psal. 105. v. 23. et Χημἱαν in sacris Isidis vocatam Plutarchus testetur. Lucan. l. 9. v. 517.
Quamvis Aethiopum polulis Arabumque beatis
Gentibus ac Indis unus sit Iuppiter Ammon.
Vide Curt. l. 4. c. 7. Diodor. Sic. l. 17. et Arrian. l. 3. c. 2. Plin. l. 5. c. 5. 6. 29. et 37. etc. Strab. l. 1. et 17. Pausan. l. 3. Ovid. l. 15. Met. Peucerum in comm. de Divinat. gener. Huius meminêre Suidas
et Aristophanes in Avibus. Strabonis aetate negligi iam coepit Ammonis Oraculum, ut indicat ipse l 11. Διόπερ καὶ τὸ εν Α῎μμωνι χεδόν τι εκλέλειπται χρηςτήριον, πρότερον δὲ ἐτετίμητο. Magis etiam neglectum tempore Plutarchi, uti satis liquet ex iis quae scripsit de Oraculorum defectu. Nempe quanto magis perrumperet lux Euangelii, tantô minus pretium erat tenebricosis daemoniorum oraculis. Itaque temporibus Theodosii senioris despicatui plane erat. Unde Prudentius:
Nec responsa refert Libycis in gentibus Ammon.
Qua de re vide plura, apud Anton. van Dalen Dissertat. I. de Oraculis p. 89. et seqq. nec non dissertat. II. p. 287. ubi de effigie eius, et p. 308. ubi de modo, quô illud responsa dedisse dicitur. Diximus ante, quosdam ab Aegyptiis Iovem Ammonem vocatum putâsse. Ita fere Herodot. in Euterpe: Α᾿μμοῦν γὰρ Αἰγύπτιοι καλέουσι τὸν Δία. Et Plut. in Iside. Ε῎τι δὲ τῶ πολλῶν νομιζόντων ἴδιον παῤ Αἰγυπτίοις ὀνομα τουΔιος εἰναι τὸν Α᾿μμοῦν, ὃ προάγοντες ἡμεῖς Α῎μμονα λέγομεν. Denique Hesych. Α᾿μμοῦς ὁ Ζεὺς. Α᾿ερςτοτέλης. Nec in Aegypto solum, sed et in Arabia et Africa universa notum fuisse nomen Ammonis, docent Arabiae fluvius Ammon. Plin. l. 6. c. 28. et Ammonium promontorium. Ptol. l. 6. c. 7. et Ammonii populi, Plin. ubi supra. In Africa proprie dicta Ammonis urbs ad Cinyphum fluv. Ptol. l. 4. c. 3. In insula Meroe delubrum Ammonis. Plin. l. 6. c. 29. In Marmarica urbs Ammonia, Strabo l. 17. quae vulgo Paraetonium. Denique regio Ammoniaca, ubi Ammonis oraculum totô orbe celeberrimum. Quid? quod universa Africa dicebatur Ammonis vel Ammonia ab Ammonis Dei nomine. Steph. Α᾿μμωνία ἡ μεσόγαιος Λιβύης, καὶ αὐτὴ δὲ πᾶσα ἡ Αιβύη οὕτως εκαλεῖτο ἀπὸ Α῎μμονος. Vide Hammon.
IV.
AMMON
anachoreta, auriculam sibi abscidit, ne Episcopus fieret, sed frustra, Baron. A. C. 385. Vide Ammonius.
V.
AMMON
it. Ammonis Templum, et Oraculum, Plin. Diod. loc. cit. et Solin. c. 30. Urbs Libyae inferioris in Cyrenaicae regione confinio, apud Garamantes, a Cyrene 400. mill. pass. in Austrum recedens. Canzaron di Mahoma nunc. Eius meminit Claudian. de laud. Stiliconis l. 1.
Et velox Garamas: nec quamvis tristibus Ammon
Responsis.
Nunc in ruinis iacet.
VI.
AMMON
pugil, de quo Ovid. Met. l. 5. Fabr. 1.
Hinc gemini fratres, Broteasque, et caestibus Ammon
Invicti. ---- ---- ----
Item Tritonis filius, Rex Libyae, pater Dionysii, qui et Bacchus dicitur Diodor. Biblioth. Hist. l. 3. c. 68. et seqq.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • Ammon — or Ammonites (Hebrew Name|עַמּוֹן|ʻAmmon|ʻAmmôn| People ), also referred to in the Bible as the children of Ammon, were a people (also known from Assyrian and other records) living east of the Jordan river whose origin the Old Testament traces to …   Wikipedia

 • Ammon — ist: Ammon (Ben Ammi), in der Bibel Sohn des Lot (Altes Testament) Ammon (Staat), ein eisenzeitlicher Staat eine Variante des ägyptischen Gottes Amun Ammon ist in der griechischen Mythologie: Ammon (Hellseher), ein äthiopischer Hellseher, der dem …   Deutsch Wikipedia

 • Ammon — • The supreme divinity of the Egyptian pantheon Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Ammon     Ammon     † …   Catholic encyclopedia

 • Ammon — AMMON, ónis, Gr. Ἄμμων, ωνος. 1 §. Namen. Den Namen dieses ägyptischen Gottes, welcher insgemein für der Griechen Ζεὺς, und der Römer Jupiter gehalten wird, führen einige her von ἄμμος, der Sand, weil er zuerst in einer Sandwüsten gesehen worden …   Gründliches mythologisches Lexikon

 • Ammon [1] — Ammon (bei den Griechen und Römern Zeus oder Jupiter A. genannt), ein Erntegott der alten Ägypter, ward ursprünglich als Stadtgott von Theben (No A.) verehrt. Bereits im mittlern Reiche (etwa seit 2000 v. Chr.) wurde er zum Sonnengott gemacht und …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • ammon — (corne d ) (a mmon) Voy. ammonite.    ÉTYM. Ammon est le surnom de Jupiter, adoré dans un temple situé au milieu des déserts de la Libye. Les Grecs ont tiré ce mot d un terme signifiant sable ; mais ils se sont laissés aller à leur habitude de… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • Ammon — Ammon, ID U.S. city in Idaho Population (2000): 6187 Housing Units (2000): 1947 Land area (2000): 2.923906 sq. miles (7.572882 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 2.923906 sq. miles (7.572882 sq. km) …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Ammon, ID — U.S. city in Idaho Population (2000): 6187 Housing Units (2000): 1947 Land area (2000): 2.923906 sq. miles (7.572882 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 2.923906 sq. miles (7.572882 sq. km) FIPS code …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Ammon [2] — Ammon, 1) Christoph Friedrich von, protest. Theolog, geb. 16. Jan. 1766 in Bayreuth, gest. 21. Mai 1850 in Dresden, wurde 1789 in Erlangen Professor der Philosophie, 1790 Professor der Theologie. 1794 nach Göttingen berufen, kehrte er 1804 nach… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Ammon — dans la Bible, fils de Loth, frère de Moab (V. Ammonites). Ammon ou Amon dieu principal de Thèbes, que les prêtres égyptiens identifièrent avec Rê …   Encyclopédie Universelle

 • Ammon — {{Ammon}} Der ägyptische Sonnengott Amun Ra wurde von den Griechen mit Zeus* gleichgesetzt; seit die Priester des Ammon Orakels in der Oase Siwa Alexander 331 v. Chr. als Sohn ihres Gottes gegrüßt hatten, rühmte sich dieser seiner göttlichen… …   Who's who in der antiken Mythologie

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”